1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy pro poskytování služeb klientům, které poskytovatelka Ing. Lenka Křivánková, IČ: 06823963, se sídlem č. p. 213, 267 12 Chrustenice, zapsaná v živnostenském rejstříku Městského úřadu Beroun, spisová značka: MBE/8096/-2018/SPR-Jir, kontaktní e-mail: info@nezrezneme.cz, kontaktní telefon: +420 605 706 356
(dále jen „poskytovatelka“)

nabízí a zprostředkovává prostřednictvím internetových stránek www.nezrezneme.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy. Uhrazením faktury klient s obchodními podmínkami souhlasí.

Znění obchodních podmínek může poskytovatelka měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek

2. Předmět smlouvy, objednání služby

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky zajistit klientovi účast na skupinové či individuální lekci, kurzu nebo výletu (dále jen „akci“), na kterou se přihlásil, a závazek klienta uhradit za účast finanční odměnu poskytovatelce.

Pro přihlášení na akci vyplní klient objednávkový formulář na webových stránkách www.nezrezneme.cz. Objednávkový formulář je umístěn vždy pod konkrétní akcí. Službu lze objednat také prostřednictvím e-mailové adresy info@nezrezneme.cz, telefonicky na čísle +420 605 706 356 či při osobním setkání. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelkou považovány za správné.

Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením přihlášky ze strany poskytovatelky. Poskytovatelka obdržení přihlášky klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Úhradou dané ceny za danou akci si účastník na akci rezervuje své místo.

Došlé přihlášky jsou zařazovány dle data úhrady. Kapacita akcí je omezena.

3. Cena služeb

Nejsem plátce DPH. Cena akce zahrnuje kromě poplatku za akci také případnou rezervaci prostor (u celodenních či vícedenních akcí), lektorné pro asistující lektory (u větších skupinových kurzů) a nevratnou zálohu (neplatí pro kurzy pořádané STOB). Cena jednotlivých akcí je uvedena vždy u daných akcí na internetových stránkách www.nezrezneme.cz. 

4. Úhrada

Cenu za poskytování služeb a účast na akci klient uhradí:

4.1  individuální lekce

– bezhotovostním bankovním převodem v Kč: na účet Ing. Lenka Křivánková č. 2248341/5800 u J&T Bank. Do poznámky uvede klient své jméno a datum lekce. V případě faktury uvede jako variabilní symbol uvedený na faktuře. Klient uhradí částku nejpozději 3 dny před konáním lekce, pokud nejsou ústně či jinak domluveny či v daňovém dokladu (faktuře) uvedeny podmínky jiné. Smlouva mezi poskytovatelkou a klientem je platná okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Pokud nebude cena uhrazena k datu splatnosti, bude objednávka zrušena a termín nabídnut dalším zájemcům.

Cena individuální lekce zahrnuje nevratnou zálohu 150 Kč/osoba.

4.2  akce většího rozsahu (od 3 hodin výše, u celodenních či vícedenních akcí nebo dlouhodobých kurzů)

– bezhotovostním bankovním převodem v Kč: po obdržení daňového dokladu (faktury), která je klientovi vystavena po objednání služby/přihlášení na akci přes webové stránky, e-mailovou adresu nebo telefonicky a zaslána na e-mailovou adresu klienta. Klient uhradí kurzovné nejpozději 3 dny před konáním kurzu, pokud nejsou v daňovém dokladu (faktuře) uvedeny podmínky jiné. Smlouva mezi poskytovatelkou a klientem je platná okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Cena akcí většího rozsahu zahrnuje nevratnou zálohu, která je u každé akce specifikována. Cena akce musí být uhrazena v celkové výši vždy před začátkem akce, neboť si tím zákazník rezervuje své místo.

Pokud nebude cena uhrazena k datu splatnosti, bude objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům.

Splatnost je stanovena na 14 dnů. Je možné ji prodloužit nebo zkrátit, záleží na datu přihlášení zákazníka a také na tom, jak se předem na jiných podmínkách domluvíme (stačí i ústní dohoda při osobním setkání).

Úhradu zákazník provede bankovním převodem v Kč na účet Ing. Lenka Křivánková č. 2248341/5800 u J&T Bank. Do poznámky uvede klient své jméno a datum lekce. V případě faktury uvede jako variabilní symbol uvedený na faktuře.

Kurz Nordic walking se STOB

Platí se vždy celá částka za kurz. Silně doporučuji přijít na první dvě lekce, kde probíráme nejdůležitější části techniky chůze. Pokud předem víte, že některou z lekcí kurzu nebudete moci přijít, po předchozí domluvě si ji budete moci nahradit v rámci jiného skupinového kurzu. Peníze za nevyčerpané lekce nevracíme.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Klient má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Pro odstoupení od kupní smlouvy je nutné poskytovatelce zaslat e-mail s textem:

„Já,…………, odstupuji od smlouvy ze dne DDMMRR, která byla uzavřena mezi Vámi, coby poskytovatelkou služeb, a mojí osobou jako klientem.“ Odstoupení od kupní smlouvy klient zašle na e-mailovou adresu poskytovatelky info@nezrezneme.cz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí poskytovatelka peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatelka od kupujícího přijala.

Poskytovatelka vrátí kurzovné

a) v plné výši, pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy nejpozději 48 hodin před zahájením první lekce dlouhodobého kurzu

b) snížené o rezervační poplatek, dojde-li k odstoupení v době méně než 48 hodin před zahájením první lekce dlouhodobého kurzu a nejpozději do 24 hodin po skončení první lekce dlouhodobého kurzu.

 

Podmínky pro vrácení platby v případě skupinových kurzů  Nordic walking se STOB:

a) v plné výši, dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy nejpozději 48 hodin před zahájením první lekce kurzu

b) o 600 Kč nižší, dojde-li k odstoupení v době méně než 48 hodin před zahájením první lekce kurzu a nejpozději do 48 hodin po skončení první lekce kurzu

c) platbu ani jeho část nevrací, dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy později než 48 hodin po skončení první lekce kurzu

6. Řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7. Zrušení účasti a náhrada lekcí, storno poplatky

Účast na akcích prosím rušte POUZE telefonicky nebo sms, NIKOLIV přes WhatsApp chat, Facebook Messenger nebo Instagram Direct). E-maily někdy vyřizuji až po několika dnech.

7.1 individuální lekce

Celou platbu za lekci převedu na nový termín pouze v případě, že se klient z původně domluveného termínu omluví více než 48 hodin předem.

Pokud klient zruší domluvený termín méně než 48 hodin předem, účtuji si storno poplatek ve výši nevratné zálohy 150 Kč/osoba.

Pokud se klient omluví méně než 12 hodin předem nebo se neomluví, sjednanou finanční odměnu nevracím.

V případě zdravotních důvodů pro zrušení termínu budu případný storno poplatek řešit individuálně, dle konkrétní situace.

7.2  jednodenní lekce a kurzy

Můžete za sebe poslat náhradníka

7.3  vícetýdenní akce (např. osmitýdenní kurzy NW ve spolupráci se STOB)

Náhrady je možné čerpat na kterékoli zvolené lekci po dobu trvání kurzu, a to pouze za lekce, jež jsou omluveny nejpozději 12 hodin předem (telefonicky nebo sms, NIKOLIV přes WhatsApp chat, Facebook Messenger nebo Instagram Direct).

Forma náhrady: v jiném týdnu absolvujete 2 lekce za sebou. Z organizačních důvodů není možné poslat za sebe náhradníka.

Případy, kdy zakoupíte celý kurz (ev. permanentku) a zdravotní či osobní důvody vám dodatečně znemožní zakoupené lekce absolvovat v plném rozsahu v rámci trvání kurzu (ev. platnosti permanentky), řeším individuálně.

8. Organizační změny

Vyhrazuji si právo změny data a místa konání akce z organizačních a provozních důvodů. Všichni přihlášení klienti budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem a bude jim nabídnut náhradní možný termín.

9. Zrušení akce

Vyhrazuji si právo akci zrušit z organizačních, provozních, kapacitních či jiných vážných důvodů. Všichni přihlášení klienti budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. Pokud již klient uhradil cenu za akci, nabídnu mu jiný možný termín či mu vrátím zpět částku za akci, ale bez rezervační zálohy. U skupinových vícetýdenních kurzů bude dotyčná lekce nahrazena dle domluvy s účastníky.

Rušení akcí a počasí: viz https://www.nezrezneme.cz/kdy-rusim-akce/

10. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je upravena v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů

Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11. Závěrečné a důležité informace

Uživatelé stránek berou na vědomí, že informace a názory uvedené na těchto stránkách jsou výsledkem dosavadních praktických zkušeností a teoretických znalostí poskytovatelky. Užíváním těchto stránek nepřenáší uživatelé stránek svou osobní odpovědnost za své úspěchy či neúspěchy a za svůj zdravotní stav na poskytovatelku.

Přihlášením se na akce nordic walking klient potvrzuje, že je zdravý a není si vědom zdravotních problémů, které by mu bránily pohybovou aktivitu vykonávat. V případě nejistoty je klient povinen svou účast v kurzu konzultovat se svým ošetřujícím lékařem před vyplněním přihlášky. Pokud klient v průběhu kurzu onemocní nebo se u něj vyskytne zdravotní problém, je povinen o této skutečnosti informovat poskytovatelku.

Účast na akcích je na vlastním uvážení. Poskytovatelka nenese za zdravotní stav účastníků odpovědnost.

Pokud klient nezná svůj zdravotní stav, svou účast v kurzu je povinen konzultovat s ošetřujícím lékařem. Během kurzu jsou poskytovány informace vedoucí k úpravě pohybových, případně stravovacích zvyklostí, které doporučují respektované veřejné společnosti a organizace. Poskytovatelka v kurzech neposkytuje předepsané jídelníčky ani neprodává žádné dietní potraviny ani doplňky.

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost dne 2. 9. 2021.